Αρθρογραφία

  • Τι αλλάζει στις διατάξεις για την έκδοση και λήψη εικονικών τιμολογίων

    Με τις διατάξεις του ν. 4337/2015 τα πρόστιμα περί έκδοσης και λήψης εικονικών τιμολογίων ορίζονταν ως ακολούθως: Για παραβάσεις έκδοσης πλαστών…

    Read more