Υπηρεσίες

Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

 • Τήρηση βιβλίων β & γ κατηγορίας
 • Οργάνωση και μηχανογράφηση λογιστηρίων
 • Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων με βάση τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα
 • Ενάρξεις-διακοπές-μεταβολές επιχειρήσεων
 • Προετοιμασία φορολογικού έλεγχου
 • Παροχή φορολογικών σύμβουλων σύμφωνα με τις τρέχουσες συνθήκες
 • Επιμέλεια και υποστήριξη προσφυγών σε φορολογικά δικαστήρια
 • Ρυθμίσεις χρεών
 • Τήρηση μισθοδοσίας
 • Οργάνωση αρχείου μισθοδοσίας σύμφωνα με την επιθεώρηση εργασίας
 • Συμβουλές σε θέματα εργατικού δικαίου
 • Παρακολούθηση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΟΑΕΔ και κατάθεση δικαιολογητικών
 • Διαγνωστικός έλεγχος για τα κύρια προβλήματα της εταιρείας
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την μείωση του λειτουργικού κόστους
 • Ανάλυση ισολογισμών με σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης
 • Οικονομικός σχεδιασμός και έλεγχος βιωσιμότητας
 • Εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου και κατάστασης ταμειακών ροών
 • Αναλυτικό reporting & monitoring όλων των οικονομικών μεγεθών
 • Αναδιάρθρωση επιχειρηματικών δανείων

Υπηρεσίες προς Φυσικά Πρόσωπα

 • Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων και δηλώσεων Ε9
 • Ανάλυση δήλωσης & υπολογισμός φόρου
 • Σύνταξη και υποβολή περιουσιολογίου
 • Φοροτεχνικές συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων
 • Ρυθμίσεις δανείων
 • Ρυθμίσεις σε εφορία και ταμεία
 • Υποστήριξη και καθοδήγηση σε ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά θέματα
 • Προετοιμασία φακέλου συνταξιοδότησης